Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

U kunt zich tot 1 week voor de start van de opleiding/training/cursus inschrijven via de website. Een coaching traject wordt na inschrijving gestart op een wederzijds nader te bepalen tijdstip. Wanneer de aanmelding door Studio Isitra is ontvangen, ontvangt u per email een bevestiging van de inschrijving. Met deze bevestiging komt de opleiding/training/coaching/cursus overeenkomst tot stand. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele opleiding/training/coaching/cursus waarvoor u zich hebt aangemeld.

U ontvangt na inschrijving en bevestiging tevens een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

Inschrijving voor een opleiding/training/cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een intakegesprek maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure, zodat er rekening kan worden gehouden met de samenstelling van een groep. Studio Isitra behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de volgorde als het de samenstelling van de groep ten goede komt.

Wachtlijst 
Is op het moment van inschrijving een opleiding of cursus volgeboekt, dan kan de inschrijving op de wachtlijst van de betreffende opleiding of training worden geplaatst, indien de deelnemer dat wenst. Wanneer er een plaats vrijkomt dan wordt die plaats in principe toegewezen aan degene die bovenaan de wachtlijst staat, mits passend voor de samenstelling van de groep.

Opleiding/training/coaching/cursus data en -locaties

De opleiding/training/cursus vindt plaats op de data en locatie zoals gepubliceerd op de website van Springest.nl dan wel Studio Isitra. Studio Isitra houdt zich het recht voor om wijzigingen in het programma en het aanbod trainingen (frequentie, locatie, tijden) door te voeren indien nodig.

Het daadwerkelijk doorgang vinden van een opleiding/training/cursus op de data en locatie waarvoor u zich opgeeft, is onder voorbehoud van voldoende deelname. Bij onvoldoende of te veel aanmeldingen voor bepaalde opleiding/training/cursus data behoudt Studio Isitra zich het recht voor om data te annuleren dan wel groepen aangemelde deelnemers te splitsen, samen te voegen en/of te verplaatsen naar andere data en/of een andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten de door ons aangeboden vervangende opleiding/training/cursus data en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij in overleg met u naar een passend alternatief.

Aanpassing programma 
Studio Isitra behoudt zich het recht voor andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan aangekondigd in haar documentatiemateriaal en/of op haar website, indien noodzakelijk geacht. Studio Isitra zal zich er daarbij voor inspannen zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemersgroep rekening te houden.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal is bij het lesgeld inbegrepen en mag u houden, het materiaal is echter alleen bedoeld voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Studio Isitra (voor zover van toepassing).

Annulering Studio Isitra

Studio Isitra kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door Studio Isitra ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht, een alternatief voorstel en wordt indien dat voorstel niet gewenst is, het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

 Annulering deelnemer
Tot 14 dagen na aanmelding kan de inschrijving door de deelnemer en/of de betaling plichtige ongedaan worden gemaakt. Vindt deze opzegging plaats tot vier weken voor het begin van de opleiding, training of het coaching traject dan blijft 30% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen een maand tot een week voor aanvang is 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor aanvang, bij opzegging tijdens de training of opleiding of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd.

Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. Studio Isitra zal de opzegging bevestigen. Mocht deze bevestiging uitblijven, dan dient de deelnemer/betaling plichtige zich ervan te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door Studio Isitra is ontvangen.

Als de deelnemer op de eerste opleiding dag of training dag onaangekondigd niet aanwezig is, dan wordt dit als een annulering aangemerkt. De deelnemer kan dan niet zonder overleg aan het vervolg van de training deelnemen. Bij verhindering kan een deelnemer zich door iemand anders laten vervangen, mits deze vervanging voor aanvang van de eerste training dag schriftelijk dan wel per mail wordt gemeld. Deze vervanging kan slechts plaatsvinden nadat de nieuwe deelnemer voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gehad. Indien de voorgestelde vervangende deelnemer naar het oordeel van Studio Isitra niet geschikt is om aan de betreffende training deel te nemen is vervangende deelname helaas niet mogelijk.

Incasso
Indien Studio Isitra een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, terwijl ook door Studio Isitra verleende kortingen komen te vervallen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

Wet bescherming persoonsgegevens
Wij maken u in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens erop attent dat de door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over onze opleidingen/trainingen/coaching/cursus trajecten of daaraan gerelateerde informatie. Studio Isitra verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit per email aan ons laten weten.

Wijziging voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Studio Isitra worden gewijzigd. Studio Isitra zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op haar website.

Toepasselijkheid

Door uw (digitale) aanmelding geeft de deelnemer en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en daarmee in te stemmen.

  • end
  • Copyright © 2021. All Rights Reserved